ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

  • Ελεγχοι αρχείων, Ανοιγμα Νέας Χρήσης, Μεταφορά Υπολοίπων, backup
  • Σύνδεση Εμπορικής διαχείρισης με Γενική Λογιστική
  • Σε συνεργασία με τον Λογιστή της Εταιρίας σας, δημιουργούμε τα άρθρα σύνδεσης, ελέγχουμε τις εγγραφές της Λογιστικής και δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία ενημέρωσης, ελέγχου και συντήρησης των Εφαρμογών.
  • Περιοδικές Εργασίες (ΚΕΠΥΟ, Απογραφή κτλ