ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Παραμετροποίησης της υπάρχουσας Εφαρμογής στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της Εταιρείας σας.

Παραμετροποίηση Εφαρμογών Η Μεθοδολογία Παραμετροποίησης που χρησιμοποιούμε για την υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε,  προσαρμόζεται στο περιβάλλον της εκάστοτε επιχείρησης, ανάλογα με την Εφαρμογή και τις ανάγκες του Πελάτη.

  • Εναρκτήρια Συνάντηση έργου / Ορισμός ομάδας εργασίας έργου πελάτη και SUPERVISOR / Έλεγχος συστημάτων
  • Παρουσίαση Συστήματος στους key users
  • Προδιαγραφές, Ανάλυση Έργου ανά υποσύστημα / Αποδοχή πελάτη / Αρχικές εκπαιδεύσεις στα Υποσυστήματα
  • Customisation- Παραμετροποίηση υποσυστημάτων και σύνδεσή τους
  • Μετάπτωση δεδομένων / Παράλληλος έλεγχος δεδομένων από τον πελάτη
  • User Acceptance test / Παράλληλος Έλεγχος / Διορθώσεις / Αποδοχή Συστήματος
  • Εκπαίδευση τελικών χρηστών
  • Go Live