Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και σε αυτόνομη λειτουργία ωστόσο μια τέτοια ενέργεια ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τον εργοδότη καθώς:

  • Δεν διασφαλίζει τη σύγκριση των χτυπημάτων κάρτας με το δηλωμένο ψηφιακό ωράριο
  • Δεν διασφαλίζει την αυτόματη ενημέρωση του λογιστή/υπευθύνου μισθοδοσίας για τυχόν έκτακτες αλλαγές σε ωράρια ή σημάνσεις κάρτας
  • Δεν παρέχει ενημέρωση της εφαρμογής μισθοδοσίας για θέματα αδειών/ασθενειών/απουσιών με σοβαρούς κινδύνους παραλείψεων ή αναντιστοιχιών που ενέχουν σημαντικές κυρώσεις
  • Δεν παρέχει καμία αυτοματοποίηση στον υπολογισμό μισθοδοσίας, κάτι το οποίο μεγιστοποιεί και τις υποχρεώσεις του εκάστοτε εσωτερικού ή εξωτερικού λογιστή/υπευθύνου μισθοδοσίας.