1. Νέοι Χρόνοι Διαβίβασης Παραστατικών από 1.1.2024 – «Κλείδωμα» Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Αλλαγές στους χρόνους διαβίβασης των δεδομένων από 1.1.2024

Σημαντικές αλλαγές στις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις στην αποστολή στοιχείων στην πλατφόρμα myData
της ΑΑΔΕ, αλλά και στην υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, επέρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

 • Όσον αφορά στα έσοδα, οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να αποστέλλουν σε πραγματικό χρόνο τα φορολογικά παραστατικά τους αν χρησιμοποιούν εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα για την έκδοση τους ή ERP, σύμφωνα με την Α.1138/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Να θυμίσουμε ότι για το 2023 η προθεσμία ήταν την επόμενη ημέρα.
 • Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014) και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα από 1.1.2024 σε πραγματικό χρόνο (όπως και τα τιμολόγια χονδρικών πωλήσεων), βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο 4 της Α.1138/2020, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 • Οι οντότητες που έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης από την 1η Ιανουαρίου 2024, για τη διαβίβαση των παραστατικών που εκδίδουν (χονδρικές πωλήσεις), έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την ειδική φόρμα έως την επόμενη ημέρα από την ημέρα έκδοσης του παραστατικού. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να γίνεται και η ενημέρωση για τα παραστατικά που αφορούν λιανική πώληση , από όσες δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ.
 • Υποχρεωτική διαβίβαση στην πλατφόρμα Mydata και των παραστατικών διακίνησης. Με την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 2 και την αντικατάσταση των παρ. 2,3,4 του άρθρου 3 της απόφασης Α.1138/2020, οι υπόχρεοι διαβιβάζουν πλέον στην πλατφόρμα υποχρεωτικά και τα παραστατικά διακίνησης:
  • α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια, στοιχεία λιανικής πώλησης και παραστατικά διακίνησης),
  • δ) δεδομένα των εκδοθέντων δελτίων παραγγελίας εστίασης, δελτίων παραγγελίας οντοτήτων που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων κ.λπ.».
   • Κλείδωμα της δήλωσης ΦΠΑ από 1.1.2024.

Αναφορικά με δεδομένα συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ ισχύει ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Αναλυτικά, οι χρόνοι διαβίβασης των συναλλαγών ανά κανάλι διαβίβασης έχουν ως εξής:

Πωλήσεις Χονδρικής

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασης 2024
Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης)Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)

Εμπορικό / λογιστικό, ERP
Πραγματικός χρόνος
Χονδρικές συναλλαγές/εκδιδόμενα παραστατικά εσόδων (Διαβιβάζει ο εκδότης)Ειδική φόρμα καταχώρισης για όσες οντότητες έχουν το δικαίωμα χρήσης *Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσειςΕμπορικό / λογιστικό, ERP

Ειδική φόρμα καταχώρησης
Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Παράληψη διαβίβασης

Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον εκδότη
Εμπορικό / λογιστικό, ERP

Ειδική φόρμα καταχώρησης
Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
Αποκλίσεις – Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτηΕμπορικό / λογιστικό, ERP

Ειδική φόρμα καταχώρησης
Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)

* Η ειδική φόρμα καταχώρησης αφορά

Α) Όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019, 2020 και 2021 αντίστοιχα.

Προσοχή! Από 1.1.2024 τα όρια του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 έχουν αναπροσαρμοσθεί στα 30.000 ευρώ, από 50.000 ευρώ.

B) Εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση.

Πωλήσεις Λιανικής

ΣυναλλαγέςΚανάλια διαβίβασηςΧρόνος διαβίβασης 2024
ΛιανικέςΠάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΤιμολόγησηςΠραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με esend Α.1171/2021ΦΗΜ – esendΣύνοψη Σε ένα (1) λεπτό έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε (esend)

Χαρακτηρισμός (από 1.4.2023): Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται έως την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ
Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014)Εμπορικό / λογιστικό, ERP

Εφαρμογή ΑΑΔΕ (timologio)
Πραγματικός χρόνος
Λιανικές συναλλαγές από οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ (ΠΟΛ.1002/2014)Ειδική φόρμα καταχώρησηςΜέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Αποκλίσεις λιανικώνΕμπορικό / λογιστικό, ERP

Ειδική φόρμα καταχώρησης
Διαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο

2. Πρόστιμα myDATA

Οι διατάξεις για τα πρόστιμα myDATA που ψηφίστηκαν από τη Βουλή με το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο και βοηθητικοί πίνακες.

Πρόστιμο μη διαβίβασης

ΠαράβασηΠρόστιμο μη διαβίβασηςΠεριορισμός
α(Παράβαση μη διαβίβασης σύνοψης εσόδου)
Μη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων,
Πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείουΤο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι > 250 ευρώ σε ημερήσια βάση
βΜη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

ή

(Παράβαση μη διαβίβασης χαρακτηρισμού εσόδου) δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος
250 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και πρόστιμο 500 € ανά φορολογικό έτος για κάθε παράβαση, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος250 € ανά φορολογικό έτος για απλογραφικά


500 € ανά φορολογικό έτος για διπλογραφικά
γ(Παράβαση μη διαβίβασης σύνοψης εσόδου μετά από διαβίβαση λήπτη της παράληψη διαβίβασης)

αν διαβιβάσει ως εκδότης σύνοψη εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, εφόσον η αρχική διαβιβασθείσα αξία είναι μικρότερη της πραγματικής,
Πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου
δαν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησηςΠρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασηςπου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος
εαν δεν διαβιβάσει λοιπά παραστατικά είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίαςΠρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) για κάθε παράβαση μη διαβίβασηςΔεν επιβάλλεται πρόστιμο αν το παραστατικό εσόδου με το οποίο τα λοιπά παραστατικά είσπραξης συσχετίζονται έχει εκδοθεί προ κάθε φορολογικού ελέγχου

Πρόστιμο εκπρόθεσμης διαβίβασης

ΠαράβασηΥποτροπήΑνώτατα όρια
αΜη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεωνΣε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασηςΣε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης
βΜη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

ή

δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Σε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασηςΣε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης
δαν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησηςΣε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασηςΣε περίπτωση παραβάσεων εκπρόθεσμης διαβίβασης των περ. α), β) και δ) επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται σε περίπτωση μη διαβίβασης

Υποτροπή

ΠαράβασηΥποτροπήΑνώτατα όρια
αΜη διαβίβαση συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεωνΑν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου για τα παραπάνω πρόστιμα, τότε τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α, β, δ ανά φορολογικό έτος. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των οντοτήτων που, υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περίπτωσης α’Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι > 250 ευρώ σε ημερήσια βάση
βΜη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων για σκοπούς προσδιορισμού του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

ή

δεν διαβιβάσει, ως εκδότης τιμολόγησης ή ως λήπτης αυτοτιμολόγησης, χαρακτηρισμούς δεδομένων εσόδων, με αποτέλεσμα οι χαρακτηρισμοί αυτοί να μην περιληφθούν στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Αν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου για τα παραπάνω πρόστιμα, τότε τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α, β, δ ανά φορολογικό έτος. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των οντοτήτων που, υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περίπτωσης α’250 € ανά φορολογικό έτος για απλογραφικά

500 € ανά φορολογικό έτος για διπλογραφικά
δαν δεν διαβιβάσει ψηφιακά παραστατικά διακίνησηςΑν διαπραχθεί η ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση πράξης επιβολής προστίμου για τα παραπάνω πρόστιμα, τότε τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε νέα ίδια παράβαση εντός της πενταετίας τετραπλασιάζονται, χωρίς να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των περ. α, β, δ ανά φορολογικό έτος. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να δημοσιοποιεί τα στοιχεία των οντοτήτων που, υποτροπιάζουν ως προς την παράβαση της περίπτωσης α’που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (500 €) σε ημερήσια βάση και τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά φορολογικό έτος

3. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση B2G

Η υποχρέωση των οικονομικών φορέων άρχεται ως εξής:

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση του Δημοσίου (B2G), ισχύει η υποχρέωση τιμολόγησης μέσω παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, με την ειδική φόρμα που αφορά την τιμολόγηση του δημοσίου:

Από 13.9.2023

Για τιμολόγηση συμβάσεων που αφορούν τους φορείς

Λοιπές συμβάσεις B2G

Απαλλαγές από την υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2G

Η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν εφαρμόζεται σε:

 • Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας μέχρι 2.500 ευρώ.
 • Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4412/2016.
 • Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 4412/2016
 • Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4413/2016.
 • Λοιπές δαπάνες το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ.